Pau­lina jest Tech­no­lo­giem Żywno­ści. Dba o jakość, smak i naj­lep­szą

war­tość odżyw­czą ser­wo­wa­nych potraw. Jej uśmiech i opa­no­wa­nie

pomaga bez­bo­le­śnie roz­wią­zy­wać trudne sytu­acje.

Jest Panią domu, a Jej wizy­tówką jest pyszny obiad i porzą­dek.

Lubi fit­ness i słońce.