Monika jest Kie­row­ni­kiem Zakładu w Gli­wi­cach.

Posiada dwu­dzie­sto­let­nie doświad­cze­nie pracy w

gastro­no­mii. Monikę cha­rak­te­ry­zuje bar­dzo dobra

orga­ni­za­cja pracy wła­snej i Jej Zespołu oraz

samo­dziel­ność w podej­mo­wa­niu decy­zji.

Wolny czas poświęca córce i czy­ta­niu.