Michał jest Mana­ge­rem Regionu Śląsk.

Całe życie zawo­dowe zwią­zany jest ze sprze­dażą.

W “Twoim Zdrówku” korzy­sta rów­nież ze swo­jego gastro­no­micz­nego

wykształ­ce­nia. Pry­wat­nie ojciec dwójki dzieci, fana­tyk

klubu “Che­mik” Kędzie­rzyn oraz pochła­niacz ksią­żek.