Kata­rzyna jest Kie­row­ni­kiem Zakładu Pro­duk­cyj­nego w Zie­lon­kach.

Lubi pra­co­wać z ludźmi i dla ludzi.

W kon­tak­tach ceni sobie szcze­rość, lojal­ność

oraz pozy­tywne nasta­wie­nie do życia.

Miło­śniczka zie­lo­nej her­baty, kuchni japoń­skiej

i kore­ań­skiej oraz agro­tu­ry­styki.