Olga jest Kie­row­ni­kiem Zespołu Die­te­ty­ków. Die­te­tyk Kli­niczny,

absol­wentka War­szaw­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego oraz Col­le­gium

Medi­cum UJ, posiada rów­nież przy­go­to­wa­nie peda­go­giczne.

Cechuje ją pozy­tywne nasta­wie­nie i otwar­tość na ludzi.

W wol­nych chwi­lach uczy się języka cze­skiego lub tre­nuje na siłowni.