Irena jest Die­te­ty­kiem w kra­kow­skim oddziale Two­jego Zdrówka.

W swo­jej pracy wyko­rzy­stuje zdo­bytą wie­dzę z zakresu die­te­tyki

i peda­go­giki. Lubi dzie­lić się swoim doświad­cze­niem pro­wa­dząc

warsz­taty i szkolenia. Prywatnie uwiel­bia goto­wać, jest miło­śniczką

wędró­wek gór­skich oraz gier plan­szo­wych.