Aneta jest Absol­wentką kie­runku Die­te­tyka.

Jej spe­cja­li­za­cja to die­te­tyka kli­niczna.

W kręgu zain­te­re­so­wań Anety znaj­duje się die­te­tyka

pedia­tryczna i spor­towa. W wol­nych chwi­lach

uwiel­bia jeź­dzić na rowe­rze, goto­wać i podró­żo­wać.