Zespół pra­cu­jący na suk­ces marki Twoje Zdrówko to ludzie z pasją i wizją two­rze­nia nowej jako­ści żywie­nia dzieci i mło­dzieży w szko­łach. Nie jeste­śmy kor­po­ra­cją, pra­cu­jemy razem wie­rząc w ideę, jaką two­rzymy. Twoje Zdrówko to przed­się­wzię­cie z prze­sła­niem — chcemy budo­wać nową jakość żywie­nia zbio­ro­wego i wspól­nie dbać o zaspo­ka­ja­nie potrzeb żywie­nio­wych naszych dzieci.
Nasz zespół two­rzą osoby, które dosko­nale się uzu­peł­niają. Posia­damy poten­cjał, który pozwala nam pręż­nie dzia­łać i reali­zo­wać naj­wyż­szą jakość usług w zakre­sie oferty żywie­nio­wej, ale i szko­le­nio­wej. Jeste­śmy w sta­łym kon­tak­cie z Wydzia­łem Tech­no­lo­gii Żywie­nia Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego im. H. Koł­łą­taja w Kra­ko­wie w tema­tyce żywie­nia zbio­ro­wego.

Wybór grupy doce­lo­wej, jaką są dzieci i mło­dzież szkolna, nakłada szcze­gólny rodzaj odpo­wie­dzial­no­ści. Nasza wie­dza, bogate doświad­cze­nie zawo­dowe i wysoki pro­fe­sjo­na­lizm łączy się ze świa­do­mo­ścią odpo­wie­dzial­no­ści, jaka na nas spo­czywa. Okres dzie­ciń­stwa i dora­sta­nia to czas kiedy orga­nizm potrze­buje skład­ni­ków odżyw­czych, które pozwolą na jego naj­lep­szy, opty­malny roz­wój. Dostar­cze­nie pra­wi­dłowo zbi­lan­so­wa­nych, zdro­wych i smacz­nych obia­dów jest zatem naj­waż­niej­szym celem od któ­rego zależy zdro­wie i ogólne samo­po­czu­cie psy­cho­fi­zyczne dzieci i mło­dzieży.

Jakość to dla nas naj­wyż­szy prio­ry­tet, a skoro tak, to naj­waż­niej­szymi oso­bami w naszym zespole są, pani die­te­tyczka i szef kuchni. To ich zaan­ga­żo­wa­nie wyzna­cza wyso­kie stan­dardy pracy. To oni nami kie­rują w zakre­sie przy­go­to­wy­wa­nia posił­ków i dopin­gują do sta­łego sta­ra­nia się o naj­wyż­szą jakość.