Dostar­czamy do szkół, przed­szkoli i żłobków jedze­nie naj­wyż­szej jako­ści. Dbamy, aby dzieci od naj­młod­szych lat uczyły się zasad zdro­wego odży­wia­nia. Zapew­niamy:

 • obsługę kuchni i sto­łó­wek szkol­nych, przed­szkol­nych i żłobko­wych,
 • cate­ring sto­łów­kowy
 • edu­ka­cję żywie­niową.

Oferta Two­jego Zdrówka obej­muje:

Posiłki stan­dar­dowe zgodne z roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Zdro­wia, zale­ce­niami  Insty­tutu Żywno­ści i  Żywie­nia oraz  Insty­tutu Matki i Dziecka:

 • śnia­da­nie
 • dru­gie śnia­da­nie
 • obiad
 • pod­wie­czo­rek

Menu dzie­limy ze względu na typ pla­cówki na:

 • żłobkowe / żłobkowe nie­mow­lęce
 • przed­szkolne
 • szkolne

Oferta dla dzieci z aler­giami pokar­mo­wymi obej­muje diety:

 • Bez­mleczna
 • Bez mleka
 • Bez­ja­jeczna
 • Bezmleczno-bezjajeczna
 • Bezmleczno-bezglutenowa
 • Bez­glu­te­nowa
 • Wege­ta­riań­ska
 • Bez cytru­sów
 • Bez orze­chów
 • Bez­mleczna, bez orze­chów, bez cytru­sów

Moż­li­wość codzien­nej kon­sul­ta­cji tele­fo­nicz­nej z die­te­ty­kiem.

Warsz­taty i edu­ka­cja dla dzieci i rodzi­ców:

 • Warsz­taty dla dzieci w wieku przed­szkol­nym.
 • Pre­lek­cje i godziny wycho­waw­cze dla dzieci szkół pod­sta­wo­wych
  i gim­na­zjal­nych.
 • Pre­lek­cje dla rodzi­ców i kadry peda­go­gicz­nej oraz kon­sul­ta­cje die­te­tyczne.