Ponie­dzia­łek, 31 sierp­nia

Dzień wolny

Wto­rek, 1 wrze­śnia

Roz­po­czę­cie roku szkol­nego

Środa, 2 wrze­śnia

OBIAD:

 • zupa faso­lowa z ziem­nia­kami i kieł­basą
 • ryż z owo­cami sezo­no­wymi, polewa stra­cia­tella,
  kom­pot

Czwar­tek, 3 wrze­śnia

OBIAD:

 • zupa pie­czar­kowa z maka­ro­nem
 • leczo warzywne z indy­kiem, kasza gry­czana biała,
  kom­pot

Pią­tek, 4 wrze­śnia

OBIAD:

 • zupa koper­kowa z ryżem
 • ryba panie­ro­wana, ziem­niaki, surówka z kiszo­nej kapu­sty,
  kom­pot