Infor­mu­jemy, że cyfry podane w nawia­sach kwa­dra­to­wych ozna­czają
aler­geny, które wymie­nione są pod menu.

 

Jadło­spisy dla dzieci z die­tami wyklu­cze­nio­wymi dostępne są
w placówce. Na prośbę rodzica mogą być prze­ka­zane
drogą mailową po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się
z die­te­ty­kiem Two­jego Zdrówka.

Ponie­dzia­łek, 27 czerwca

OBIAD:

 • krem warzywny z grosz­kiem pty­sio­wym [1,3,7]
 • potrawka dro­biowa z grosz­kiem i mar­chewką [1],
  kasza gry­czana biała, kompot, 1/2 gruszki

Wto­rek, 28 czerwca

OBIAD:

 • rosół z maka­ro­nem [1]
 • schab pie­czony w sosie wła­snym [1], kasza pęczak [1],
  surówka z buraków, kompot, kiwi

Środa, 29 czerwca

OBIAD:

 • botwinka z ziem­nia­kami i jaj­kiem [3,7]
 • kokardki ze śliw­kami [1], polewa wani­liowa [7],
  kala­repka do chrupania, kompot, 1/2 banana

Czwar­tek, 30 czerwca

OBIAD:

 • zupa pomi­do­rowa z zacierką [1,3,7]
 • pie­czony filet z indyka, ziem­niaki [7], surówka z mar­chewki,
  kom­pot, 1/2 jabłka

Pią­tek, 1 lipca

OBIAD:

 • krup­nik z ziem­nia­kami [1]
 • ryba w cie­ście nale­śni­ko­wym [1,3,4], ryż, surówka z bia­łej kapu­sty,
  kom­pot, 1/2 poma­rań­czy [13]
Lista aler­ge­nów:
[1] glu­ten, [3] jaja, [4] ryby, [6] soja, [7] mleko, [8] orze­chy, [9] seler, [11] sezam, [13] cytrusy.