Sza­nowni Pań­stwo,

Dokła­damy wszel­kich sta­rań, aby jak naj­le­piej żywić Pań­stwa dzieci.

Opty­malny sce­na­riusz to  oszczęd­ność Pań­stwa pie­nię­dzy

i nie­mar­no­wa­nie jedze­nia.

 

Stąd nasza pro­po­zy­cja:

SYSTEMU ODMAWIANIA OBIADÓW

  1. Sku­teczne odwo­ła­nie obiadu tylko drogą sms na numer 664 078 560
  2. Sku­teczne odwo­ła­nie tylko ze zgło­szo­nych w umo­wie nume­rów tele­fo­nów

 

Dla uspraw­nie­nia pro­cesu pro­simy o zacho­wa­nie FORMATU SMSa:

Odwo­ła­nie jed­nego dnia:

DD.MM — gdzie DD ozna­cza dzień, MM ozna­cza mie­siąc,

Odwo­ła­nie kilku dni:

D1.MM-D2.MM — dla odwo­ła­nia od dnia D1 do dnia D2 włącz­nie.

 

Jeżeli do danego numeru tele­fonu zare­je­stro­wane jest wię­cej niż jedno dziecko pro­simy o dopi­sa­nie IDENTYFIKATORA oddzie­lo­nego spa­cją od dal­szej tre­ści:

IDENT DD.MM        (odwo­ła­nie jed­nego dnia nie­obec­no­ści dziecka)

IDENT D1.MM-D2.MM   (odwo­ła­nie kilku dni)

W przy­padku nie­po­praw­nej (nie­zro­zu­mia­łej dla sys­temu) tre­ści SMS opie­kun dostaje SMS zwrotny z infor­ma­cją o odrzu­ce­niu zgło­sze­nia i komu­ni­ka­tem o błę­dzie.

Sku­teczne odwo­ła­nie skut­kuje SMSem zwrot­nym tre­ści: „PRZYJĘTO ZGŁOSZENIE”

WPŁAT na obiady szkolne pro­simy doko­ny­wać na podany poni­żej numer konta przy­pi­sany do poszcze­gól­nych pla­có­wek.

W tytule prze­lewu należy zawrzeć nastę­pu­jące dane:

  • opłata za obiad
  • imię i nazwi­sko dziecka
  • iden­ty­fi­ka­tor dziecka
  • mie­siąc, za który doko­ny­wana jest wpłata

 

Zespół Szkół w Zie­lon­kach:

numer konta do wpłat: 63 1600 1462 1849 9294 3000 0004

Kon­takt tele­fo­niczny: Kata­rzyna Ząb­kie­wicz 797 704 995

 

Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 1 w Gli­wi­cach

numer konta do wpłat: 83 1600 1198 1849 9294 3000 0007

Kon­takt tele­fo­niczny:  Monika Sad­kow­ska  517 097 916

Szkoła Pod­sta­wowa nr 5 w Gli­wi­cach

numer konta ban­ko­wego: 83 1600 1198 1849 9294 3000 0007

Kon­takt tele­fo­niczny:  Monika Sad­kow­ska  517 097 916

Szkoła Pod­sta­wowa nr 12 w Gli­wi­cach

numer konta do wpłat: 83 1600 1198 1849 9294 3000 0007

Kon­takt tele­fo­niczny:  Monika Sad­kow­ska  517 — 097 — 916