Moment kiedy dziecko idzie do przed­szkola, czy też szkoły, to dla wielu rodzi­ców duży stres. Przy wybo­rze szkoły kwe­stia sto­łówki nie­rzadko pozo­staje na dal­szym pla­nie. Ważne są przede wszyst­kim takie czyn­niki jak poziom naucza­nia, bli­skość do miej­sca zamiesz­ka­nia, czy opi­nie, jakie krążą o szkole w danym środo­wi­sku. Nad tym, czy szkoła posiada sto­łówkę czę­sto rodzice zasta­na­wiają się dopiero po roz­po­czę­ciu roku szkol­nego.

Cie­pły, dwu­da­niowy obiad to bar­dzo ważny ele­ment pra­wi­dło­wego roz­woju orga­ni­zmu dziecka. Istotne jest zbi­lan­so­wa­nie diety, cho­dzi o to, aby w każ­dym posiłku zawarte były wszyst­kie nie­zbędne skład­niki odżyw­cze. To, co dziecko je od naj­wcze­śniej­szych lat kształ­tuje jego nawyki żywie­niowe i buduje poten­cjał zdro­wotny na całe życie. Okres dzie­ciń­stwa i doj­rze­wa­nia to czas szcze­gól­nych istotny. Nie­do­bo­rów żywie­nio­wych na tym eta­pie nie da się odro­bić w póź­niej­szym cza­sie.

Według danych Insty­tutu Żywno­ści i Żywie­nia pierw­sze i dru­gie śnia­da­nie zaspo­ka­jają około 45% dzien­nego zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię. Wiele dzieci nie je obiadu w szkole, bo nie ma w nim sto­łówki. Cie­pły posi­łek dostają dopiero w domu. Tym samym przez więk­szą część dnia mogą czer­pać siły z zale­d­wie połowy dzien­nej dawki ener­ge­tycz­nej.

Rodzice mają realny wpływ na szkolną ofertę cie­płych posił­ków. Warto wybrać dobrze zbi­lan­so­wany, świeży i zróż­ni­co­wany jadło­spis. Dziecko będzie nakar­mione, a rodzic spo­kojny. Nasz sztab spe­cja­li­stów służy Pań­stwu pomocą. Zapra­szamy do kon­taktu rodzi­ców, któ­rzy chcie­liby poroz­ma­wiać o jako­ści posił­ków szkol­nych, któ­rzy mają ochotę zoba­czyć jak pra­cu­jemy, któ­rzy w końcu potrze­bują wspar­cia w zakre­sie wdro­że­nia pozy­tyw­nych zmian w szko­łach swo­ich dzieci.