Aktualności

Kalafior

U nas dziś krem z kala­fiora — bar­dzo wdzięczne warzywo!

Świet­nie nadaje się do goto­wa­nia, zapie­ka­nia, mary­no­wa­nia,

a także do jedze­nia na surowo. Warto wie­dzieć, że obecny

w kala­fio­rze sul­fo­ra­fan, pobu­dza w orga­ni­zmie czło­wieka

enzymy o dzia­ła­niu prze­ciw­no­wo­two­ro­wym.

Kala­fior zwal­cza rów­nież bak­te­rie Hali­co­bac­ter pylori

odpo­wie­dzialną za powsta­wa­nie cho­roby wrzo­do­wej żołądka.

kalafior

Miód

Jest słodki, a to już ogromny atut dla naj­młod­szych.

Ten smak ma swo­ich wier­nych fanów. Warto, aby dzieci polu­biły

słod­kie i jed­no­cze­śnie war­to­ściowe pro­dukty — miód do takich

należy. W dobie wszech­obec­nej żywno­ści wysoko prze­two­rzo­nej,

która kon­se­kwent­nie pogar­sza stan naszych jelit,

miód aka­cjowy zasłu­guje na szcze­gólną uwagę.

Naj­pro­ściej zapa­mię­tać, że aka­cje to waka­cje dla prze­wodu

pokar­mo­wego. Ten miód zła­go­dzi dys­kom­fort jeli­towy.

miod

Gruszki

Kuszą słod­kim sma­kiem i wyjąt­ko­wym kształ­tem ;)

Ich uni­ka­to­wym argu­men­tem jest  jod, rzadko wystę­pu­jący

w owo­cach. Jego wpływ na zdro­wie tar­czycy trudno prze­ce­nić.

Ich dru­gim nie­po­wta­rzal­nym atu­tem jest bor, który wspiera

pracę sza­rych komó­rek i wpływa na poprawę kon­cen­tra­cji.

Gruszki mogą być zatem war­to­ściową prze­ką­ską mię­dzy­lek­cyjną

dla dzieci w każ­dym wieku.

 

gruszka

Jajko — symbol życia

Jajo uwa­żane jest przez nie­któ­rych za pro­dukt ide­alny. Zawiera wszyst­kie ami­no­kwasy egzo­genne, czyli takie, któ­rych orga­nizm czło­wieka nie wytwarza. W żółtkach jaj znaj­dziemy wita­miny: A, D, E, K – roz­pusz­czalne w tłusz­czach.

Świa­towa Orga­ni­za­cja Zdro­wia dopusz­cza jedze­nie 10 jajek tygo­dniowo. Pamię­tajmy jed­nak, że nie ma pro­duktu na tyle dosko­na­łego, by można było uczy­nić z niego fun­da­ment naszego jadło­spisu. Jedna z pod­sta­wo­wych zasad mądrej diety to róż­no­rod­ność.

 

jajo

Praca dla Przedstawicieli handlowych

W związku z dyna­micz­nym roz­wo­jem Firmy poszu­ku­jemy osób

do pracy na sta­no­wi­sku Przed­sta­wi­cieli han­dlo­wych

do pozy­ski­wa­nia nowych Klien­tów z terenu Mało­pol­ski i Śląska.

Wyma­ga­nia:

  • ini­cja­tywa i zde­cy­do­wa­nie w dzia­ła­niu
  • łatwość nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów
  • umie­jęt­ność orga­ni­za­cji pracy wła­snej
  • prawo jazdy i wła­sny samo­chód (mile widziany)

Osoby zain­te­re­so­wane zapra­szamy do kon­taktu.

Oferty zawie­ra­jące CV pro­simy kie­ro­wać na adres: e.koza@atasa.pl

 

biznes

 

8 listopada — Dzień Zdrowego Śniadania

 

“Pierw­sze śnia­da­nie jest tak ważne, bo po prze­spa­nej nocy poziom glu­kozy we krwi jest niski, a jeśli dziecko nie zje poran­nego posiłku, może się on dodat­kowo obni­żyć. Upo­śle­dza to funk­cje komó­rek całego orga­ni­zmu, ale szcze­gól­nie komó­rek ner­wo­wych mózgu i wpływa nie­ko­rzyst­nie na pro­cesy poznaw­cze, w tym na tempo przy­po­mi­na­nia sobie zdo­by­tych wia­do­mo­ści” prof. Halina Weker, kie­row­nik Zakładu Żywie­nia Insty­tutu Matki i Dziecka

Jedzmy je codzien­nie. 8 listo­pada to tylko sym­bo­liczna data.

sniadanie

Listopad — a nasze drożdżówki się uśmiechają

Pią­tek — week­endu począ­tek!

Gdyby to nie był wystar­cza­jący argu­ment do rado­ści — załą­czamy jesz­cze sma­ko­wity uśmiech owo­cowy ;))

 

usmiechniete-drozdzowki

Praca dla Managera Lunch Baru — GENEFIT

Sza­nowni Pań­stwo,

do naszego pręż­nie roz­wi­ja­ją­cego się Zespołu poszu­ku­jemy mądrej,

kom­pe­tent­nej osoby na sta­no­wi­sko Mana­gera Lunch Baru .

Praca od ponie­działku do piątku — week­endy wolne.

Umowa o pracę.

Wyma­gana ksią­żeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Oferty zawie­ra­jące CV pro­simy kie­ro­wać na adres: e.koza@atasa.pl

szef-kuchni

Praca dla Szefa kuchni — Zielonki

Sza­nowni Pań­stwo,

do naszego pręż­nie roz­wi­ja­ją­cego się Zespołu poszu­ku­jemy mądrej,

kom­pe­tent­nej osoby na sta­no­wi­sko Szefa kuchni w Zie­lon­kach.

Praca od ponie­działku do piątku — week­endy wolne.

Umowa o pracę.

Wyma­gana ksią­żeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Pro­simy o udo­stęp­nia­nie ogło­sze­nia — chcemy jak naj­le­piej

żywić Pań­stwa dzieci.

Oferty zawie­ra­jące CV pro­simy kie­ro­wać na adres: e.koza@atasa.pl

chef

Ziemniaki

W latach osiem­dzie­sią­tych wykar­miono nas sku­tecz­nie mitami na temat ich wyso­kiej kalo­rycz­no­ści. To tłu­ste sosy i zasmażki, w towa­rzy­stwie któ­rych były wów­czas ser­wo­wane, nie­po­trzeb­nie pod­no­siły war­tość ener­ge­tyczną posiłku. Ziem­niaki goto­wane na parze, albo w małej ilo­ści wody, to natu­ralny bal­sam dla śluzówki prze­wodu pokar­mo­wego. Potra­fią łago­dzić wzdę­cia i dys­kom­fort jeli­towy. Nie­stety nie możemy tego ocze­ki­wać od wer­sji sma­żo­nej, na przy­kład w postaci fry­tek. W pro­ce­sie sma­że­nia nie tylko wzra­sta ich kalo­rycz­ność, ale niwe­lo­wane są ich proz­dro­wotne wła­ści­wo­ści. Pol­skie dzieci tyją w zastra­sza­ją­cym tem­pie. Pamię­tajmy, że zsu­mo­wane małe zmiany dają duże efekty.

 

ziemniaki-frytki