Aktualności

NIK o zdrowym żywieniu w szkołach

My tu ciężko z Pań­stwem pra­cu­jemy nad nawy­kami dzia­twy, gdy tym­cza­sem.…

W skon­tro­lo­wa­nych szko­łach, w roku szkol­nym 2015/2016, odse­tek uczniów z nie­pra­wi­dłową masą ciała — z nad­wagą i oty­ło­ścią oraz z nie­do­wagą — wyniósł aż 22 proc., czyli doty­czył co pią­tego dziecka. W ciągu czte­rech lat (od 2012 do 2016 roku) wzrósł on o ponad pięć punk­tów pro­cen­to­wych.

Odsetek uczniów z zaburzeniami masy ciała w latach szkolnych 2012/2013 - 2015/2016

Dalej czy­tamy:

…Prze­pro­wa­dzona przez inspek­to­rów WSSE w Kra­ko­wie, na zle­ce­nie NIK, kon­trola środ­ków spo­żyw­czych wyko­rzy­sta­nych do pro­duk­cji posił­ków wyka­zała, że śred­nia zawar­tość białka ogó­łem w pro­duk­tach wyno­siła od 169% do 462%, nato­miast tłusz­czów od 90% do 333% śred­niego zapo­trze­bo­wa­nia dla żywio­nej grupy uczniów (EAR). We wszyst­kich szko­łach, w któ­rych inspek­to­rzy WSSE w Kra­ko­wie doko­nała peł­nej oceny żywie­nia, stwier­dzono zawy­żoną zawar­tość węglo­wo­da­nów, wyno­szącą od 136% do 300% normy (RDA). W 12 z 14 jadło­spi­sów stwier­dzono nad­mierną podaż sodu, w tym w ośmiu przy­pad­kach (57%) dopusz­czalna norma prze­kro­czona została ponad trzy­krot­nie…

Nad­mie­niamy, że żadna z kon­tro­lo­wa­nych szkół nie jest obsłu­gi­wana przez Twoje Zdrówko.
Wię­cej na ten temat na stro­nach NIK:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-zdrowym-zywieniu-w-szkolach.html

Warsztaty kulinarne dla przedszkolaków

Pole­camy Pań­stwu nasze warsz­taty kuli­narne

dla przed­szko­la­ków.

Nasza oferta warsz­ta­tów dla dzieci skie­ro­wana jest nie tylko do naszych obec­nych Part­ne­rów.  Za roz­sądną cenę ofe­ru­jemy prze­pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów rów­nież innym pla­ców­kom — zapra­szamy!

Przed­szko­lom będą­cym naszymi Part­ne­rami przy­po­mi­namy, iż w pakie­cie naszych usług jest do wyko­rzy­sta­nia bez­płatny cykl warsz­ta­tów.

Spotkania edukacyjne dla rodziców

Wszyst­kim współ­pra­cu­ją­cym pla­ców­kom pole­camy orga­ni­za­cję

spo­tkań edu­ka­cyj­nych z rodzi­cami.


Oko­lice początku roku szkol­nego to dosko­nała oka­zja aby wpro­wa­dzić grono rodzi­ców w zagad­nie­nia zdro­wego  żywie­nia — szcze­gól­nie doty­czy to rodzi­ców dzieci roz­po­czy­na­ją­cych pobyt w pla­cówce.

Spo­tka­nie edu­ka­cyjne z naszymi die­te­ty­kami jest do tego dosko­na­łym narzę­dziem. W trak­cie krót­kiego wykładu przed­sta­wiamy pod­sta­wowe zasady zdro­wego żywie­nia — szcze­gól­nie dzieci.

Obo­wiąz­ko­wym punk­tem spo­tka­nia jest sesja pytań od rodzi­ców.

Korzy­ści z takich spo­tkań są wie­lo­stronne, rodzice mają oka­zję posze­rzyć wie­dzę o żywie­niu dzieci (i nie tylko), ma pozna­jemy ocze­ki­wa­nia i opi­nie rodzi­ców, co pozwala nam wciąż  ulep­szać naszą ofertę.

Ser­decz­nie zapra­szamy do korzy­sta­nia z tej oferty!

Czerwone warzywa i owoce

Każda grupa kolo­ry­styczna owo­ców i warzyw ma inne wła­ści­wo­ści dzia­ła­jące na nasz orga­nizm. Czer­wone owoce dzia­łają świet­nie na serce, ale także dbają o dobry humor. Na zły nastrój pozy­tyw­nie wpły­nie więc kanapka z pomi­do­rem lub kok­tajl malinowo-truskawkowy ;)

czerwone warzywa i owoce

Mandarynki

Mimo że słod­kie, są nisko­ka­lo­ryczne. W ponad 85% skła­dają się z

wody, a zawarte w nich kwasy orga­niczne (cytry­nowy i jabł­kowy)

przy­śpie­szają pro­ces oczysz­cza­nia orga­ni­zmu z tok­syn

i popra­wiają tra­wie­nie.

mandarynki

Zdrowie w kiszonkach

Późna jesień i zima to wyma­rzony czas na kiszonki. W naszej tra­dy­cji naj­moc­niej zako­rze­niły się kiszone ogórki i kapu­sta. Nie tylko są źródłem wita­min i błon­nika, ale są też naj­lep­szym natu­ral­nym pro­bio­ty­kiem. Zawie­rają bak­te­ria kwasu mle­ko­wego i dzięki temu dbają o jelita. W naszym menu w tym tygo­dniu dzieci znajdą zarówno kiszone ogórki, jak i kapu­stę! Smacz­nego :)

ogorki

Pomidor

Jedno z ulu­bio­nych warzyw naszych dzieci. W dużej czę­ści skła­dają się

z wody, są nisko­ka­lo­ryczne, a jed­no­cze­śnie obfi­tują w cenne skład­niki

odżywcze. Zawierają liko­pen — anty­utle­niacz, który chroni przed

wol­nymi rod­ni­kami. Dzięki obec­no­ści wita­miny C pomi­dory

wzmac­niają odpor­ność.

Dostar­czają nam rów­nież potas — dbają o serce!

pomidor

Kalafior

U nas dziś krem z kala­fiora — bar­dzo wdzięczne warzywo!

Świet­nie nadaje się do goto­wa­nia, zapie­ka­nia, mary­no­wa­nia,

a także do jedze­nia na surowo. Warto wie­dzieć, że obecny

w kala­fio­rze sul­fo­ra­fan, pobu­dza w orga­ni­zmie czło­wieka

enzymy o dzia­ła­niu prze­ciw­no­wo­two­ro­wym.

Kala­fior zwal­cza rów­nież bak­te­rie Hali­co­bac­ter pylori

odpo­wie­dzialną za powsta­wa­nie cho­roby wrzo­do­wej żołądka.

kalafior

Miód

Jest słodki, a to już ogromny atut dla naj­młod­szych.

Ten smak ma swo­ich wier­nych fanów. Warto, aby dzieci polu­biły

słod­kie i jed­no­cze­śnie war­to­ściowe pro­dukty — miód do takich

należy. W dobie wszech­obec­nej żywno­ści wysoko prze­two­rzo­nej,

która kon­se­kwent­nie pogar­sza stan naszych jelit,

miód aka­cjowy zasłu­guje na szcze­gólną uwagę.

Naj­pro­ściej zapa­mię­tać, że aka­cje to waka­cje dla prze­wodu

pokar­mo­wego. Ten miód zła­go­dzi dys­kom­fort jeli­towy.

miod

Gruszki

Kuszą słod­kim sma­kiem i wyjąt­ko­wym kształ­tem ;)

Ich uni­ka­to­wym argu­men­tem jest  jod, rzadko wystę­pu­jący

w owo­cach. Jego wpływ na zdro­wie tar­czycy trudno prze­ce­nić.

Ich dru­gim nie­po­wta­rzal­nym atu­tem jest bor, który wspiera

pracę sza­rych komó­rek i wpływa na poprawę kon­cen­tra­cji.

Gruszki mogą być zatem war­to­ściową prze­ką­ską mię­dzy­lek­cyjną

dla dzieci w każ­dym wieku.

 

gruszka