Aktualności

Menu tygodniowe: 26.09–30.09.2016

Menu Twoje Zdrówko — jesienna odsłona :)

krajobraz_jesienny

Zdrowy uśmiech

Pierw­sza wizyta dziecka u den­ty­sty powinna nastą­pić nie­długo po tym, gdy poja­wią się pierw­sze ząbki. Jej celem jest kon­trola stanu uzę­bie­nia i oswo­je­nie dziecka z nowym oto­cze­niem. Kil­ku­let­niemu dziecku warto opo­wie­dzieć, jak będzie wyglą­dała taka wizyta. Warto też uświa­do­mić dziecku, że jest to rów­nież ele­ment dba­ło­ści o zdro­wie. Pierw­sze wra­że­nie ma ogromne zna­cze­nie dla przy­szłych wizyt u sto­ma­to­loga. Bar­dzo czę­stą prak­tyką jest, że dziecko otrzy­muje drobne upo­minki na pamiątkę takiej wizyty, co powo­duje, że zazwy­czaj chęt­niej odwie­dza gabi­net den­ty­styczny w przy­szło­ści.

dentysta

Śniadanie, drugie śniadanie

Czę­stym pro­ble­mem w tema­cie dru­gich śnia­dań jest mono­to­nia. Kanapka to bar­dzo ważny ele­ment tego posiłku, ale warto ją uroz­ma­icić róż­nymi dodat­kami. Oczy­wi­ście na pierw­szym miej­scu są owoce i warzywa. Małe kok­taj­lowe pomi­dorki, ogórki czy papryka pokro­jone w cząstki – pomy­słów jest bar­dzo wiele. Jak doda­tek do dru­giego śnia­da­nia można podać także wafle ryżowe, chrupki kuku­ry­dziane, orze­chy, mig­dały czy pestki z dyni.

drugie-sniadanie

Menu tygodniowe: 19.09–23.09.2016

Jaka zupa? Co na dru­gie danie?
Menu Two­jego Zdrówka — zapra­szamy :)

zupa-jarzynowa

Owoce i warzywa — to działa!

Kolejny rok w szko­łach rusza pro­gram „Owoce i warzywa w szkole”, dzięki czemu dzieci 2, 3 razy w tygo­dniu otrzy­mają świeże owoce i warzywa. Wśród ser­wo­wa­nych owo­ców i warzyw są: jabłka, gruszki, tru­skawki, borówki ame­ry­kań­skie, mar­chewka, słodka papryka, rzod­kiewka, pomi­dorki i kala­repa oraz soki owo­cowe i warzywne. Ponadto dzieci będą uczest­ni­czyć w dzia­ła­niach edu­ka­cyj­nych infor­mu­ją­cych o zale­tach spo­ży­wa­nia owo­ców i warzyw. Wię­cej infor­ma­cji o pro­gra­mie można zna­leźć na stro­nie http://owocewszkole.org/

owoce-i-warzywa-w-szkole

Trudne początki

Począ­tek roku szkol­nego to dla wielu uczniów dość stre­su­jący czas. Zwłasz­cza dla dzieci, które dopiero roz­po­czy­nają naukę w szkole, te pierw­sze tygo­dnie wrze­śnia to trudny okres. Doty­czy to także jedze­nia obia­dów w szkol­nej sto­łówce, ponie­waż przy­zwy­cza­je­nie się do nowych sma­ków wymaga czasu.

obiad

Menu tygodniowe: 12.09 — 16.09.2016

Co smacz­nego w tym tygo­dniu? — sprawdź nasze menu

happy kid girl eating healthy food vegetables at home

 

Menu tygodniowe: 05.09 — 09.09.2016

Ze sma­kiem i ener­gią w pierw­szym tygo­dniu szkoły i przed­szkola! — menu

Image of joyful friends having fun on playground outdoors

Menu tygodniowe 29.08 — 02.09.2016

Nasze menu na począ­tek roku szkol­nego — smacz­nego!

Happiness group children with their hands up isolated on white

Menu tygodniowe: 15.08–19.08.2016

Gotu­jemy, sma­ku­jemy, pole­camy — menu Twoje Zdrówko :)

danie 3