Aktualności

Czerwone warzywa i owoce

Każda grupa kolo­ry­styczna owo­ców i warzyw ma inne wła­ści­wo­ści dzia­ła­jące na nasz orga­nizm. Czer­wone owoce dzia­łają świet­nie na serce, ale także dbają o dobry humor. Na zły nastrój pozy­tyw­nie wpły­nie więc kanapka z pomi­do­rem lub kok­tajl malinowo-truskawkowy ;)

czerwone warzywa i owoce

Mandarynki

Mimo że słod­kie, są nisko­ka­lo­ryczne. W ponad 85% skła­dają się z

wody, a zawarte w nich kwasy orga­niczne (cytry­nowy i jabł­kowy)

przy­śpie­szają pro­ces oczysz­cza­nia orga­ni­zmu z tok­syn

i popra­wiają tra­wie­nie.

mandarynki

Zdrowie w kiszonkach

Późna jesień i zima to wyma­rzony czas na kiszonki. W naszej tra­dy­cji naj­moc­niej zako­rze­niły się kiszone ogórki i kapu­sta. Nie tylko są źródłem wita­min i błon­nika, ale są też naj­lep­szym natu­ral­nym pro­bio­ty­kiem. Zawie­rają bak­te­ria kwasu mle­ko­wego i dzięki temu dbają o jelita. W naszym menu w tym tygo­dniu dzieci znajdą zarówno kiszone ogórki, jak i kapu­stę! Smacz­nego :)

ogorki

Pomidor

Jedno z ulu­bio­nych warzyw naszych dzieci. W dużej czę­ści skła­dają się

z wody, są nisko­ka­lo­ryczne, a jed­no­cze­śnie obfi­tują w cenne skład­niki

odżywcze. Zawierają liko­pen — anty­utle­niacz, który chroni przed

wol­nymi rod­ni­kami. Dzięki obec­no­ści wita­miny C pomi­dory

wzmac­niają odpor­ność.

Dostar­czają nam rów­nież potas — dbają o serce!

pomidor

Kalafior

U nas dziś krem z kala­fiora — bar­dzo wdzięczne warzywo!

Świet­nie nadaje się do goto­wa­nia, zapie­ka­nia, mary­no­wa­nia,

a także do jedze­nia na surowo. Warto wie­dzieć, że obecny

w kala­fio­rze sul­fo­ra­fan, pobu­dza w orga­ni­zmie czło­wieka

enzymy o dzia­ła­niu prze­ciw­no­wo­two­ro­wym.

Kala­fior zwal­cza rów­nież bak­te­rie Hali­co­bac­ter pylori

odpo­wie­dzialną za powsta­wa­nie cho­roby wrzo­do­wej żołądka.

kalafior

Miód

Jest słodki, a to już ogromny atut dla naj­młod­szych.

Ten smak ma swo­ich wier­nych fanów. Warto, aby dzieci polu­biły

słod­kie i jed­no­cze­śnie war­to­ściowe pro­dukty — miód do takich

należy. W dobie wszech­obec­nej żywno­ści wysoko prze­two­rzo­nej,

która kon­se­kwent­nie pogar­sza stan naszych jelit,

miód aka­cjowy zasłu­guje na szcze­gólną uwagę.

Naj­pro­ściej zapa­mię­tać, że aka­cje to waka­cje dla prze­wodu

pokar­mo­wego. Ten miód zła­go­dzi dys­kom­fort jeli­towy.

miod

Gruszki

Kuszą słod­kim sma­kiem i wyjąt­ko­wym kształ­tem ;)

Ich uni­ka­to­wym argu­men­tem jest  jod, rzadko wystę­pu­jący

w owo­cach. Jego wpływ na zdro­wie tar­czycy trudno prze­ce­nić.

Ich dru­gim nie­po­wta­rzal­nym atu­tem jest bor, który wspiera

pracę sza­rych komó­rek i wpływa na poprawę kon­cen­tra­cji.

Gruszki mogą być zatem war­to­ściową prze­ką­ską mię­dzy­lek­cyjną

dla dzieci w każ­dym wieku.

 

gruszka

Jajko — symbol życia

Jajo uwa­żane jest przez nie­któ­rych za pro­dukt ide­alny. Zawiera wszyst­kie ami­no­kwasy egzo­genne, czyli takie, któ­rych orga­nizm czło­wieka nie wytwarza. W żółtkach jaj znaj­dziemy wita­miny: A, D, E, K – roz­pusz­czalne w tłusz­czach.

Świa­towa Orga­ni­za­cja Zdro­wia dopusz­cza jedze­nie 10 jajek tygo­dniowo. Pamię­tajmy jed­nak, że nie ma pro­duktu na tyle dosko­na­łego, by można było uczy­nić z niego fun­da­ment naszego jadło­spisu. Jedna z pod­sta­wo­wych zasad mądrej diety to róż­no­rod­ność.

 

jajo

Praca dla Przedstawicieli handlowych

W związku z dyna­micz­nym roz­wo­jem Firmy poszu­ku­jemy osób

do pracy na sta­no­wi­sku Przed­sta­wi­cieli han­dlo­wych

do pozy­ski­wa­nia nowych Klien­tów z terenu Mało­pol­ski i Śląska.

Wyma­ga­nia:

  • ini­cja­tywa i zde­cy­do­wa­nie w dzia­ła­niu
  • łatwość nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów
  • umie­jęt­ność orga­ni­za­cji pracy wła­snej
  • prawo jazdy i wła­sny samo­chód (mile widziany)

Osoby zain­te­re­so­wane zapra­szamy do kon­taktu.

Oferty zawie­ra­jące CV pro­simy kie­ro­wać na adres: e.koza@atasa.pl

 

biznes

 

8 listopada — Dzień Zdrowego Śniadania

 

“Pierw­sze śnia­da­nie jest tak ważne, bo po prze­spa­nej nocy poziom glu­kozy we krwi jest niski, a jeśli dziecko nie zje poran­nego posiłku, może się on dodat­kowo obni­żyć. Upo­śle­dza to funk­cje komó­rek całego orga­ni­zmu, ale szcze­gól­nie komó­rek ner­wo­wych mózgu i wpływa nie­ko­rzyst­nie na pro­cesy poznaw­cze, w tym na tempo przy­po­mi­na­nia sobie zdo­by­tych wia­do­mo­ści” prof. Halina Weker, kie­row­nik Zakładu Żywie­nia Insty­tutu Matki i Dziecka

Jedzmy je codzien­nie. 8 listo­pada to tylko sym­bo­liczna data.

sniadanie