Aktualności

Pomidor

Jego pod­sta­wowy atut to potas. Nie­mal każdy z nas ma zako­do­waną taką infor­ma­cję. Ale to nie wszystko. Pomi­dor jest źródłem liko­penu — sil­nego prze­ciw­u­tle­nia­cza, który zapo­biega roz­wo­jowi cho­rób cywi­li­za­cyj­nych, w tym nowo­two­ro­wych. Co istotne — dla orga­ni­zmu ludz­kiego łatwiej­szym do przy­swo­je­nia jest liko­pen z pomi­do­rów prze­two­rzo­nych. Piąt­kowa zupa pomi­do­rowa w naszym menu ma więc swoje uza­sad­nie­nie :)

 

pomodorino

Światowy Dzień Walki z Otyłością

24 paź­dzier­nika to tylko sym­bo­liczna data. Jeśli zależy nam na efek­tach — dzia­łajmy kon­se­kwent­nie. Pol­skie dzieci tyją w zastra­sza­ją­cym tem­pie. One nie potrze­bują zaka­zów i naka­zów. One naśla­dują nas doro­słych. Chcemy zdro­wia naszych dzieci — zara­żajmy je codzien­nie mądrym spo­so­bem odży­wia­nia. Zdrowe nawyki żywie­niowe są naj­lep­szym posa­giem, w który możemy wypo­sa­żyć naj­młod­szych.

 

24-10

Jaglana — królowa kasz

Dużym pro­ble­mem XXI wieku jest zakwa­sze­nie orga­ni­zmu. Ważne aby świa­do­mie wpro­wa­dzać do jadło­spisu pro­dukty odkwa­sza­jące. Należą do nich owoce i warzywa oraz dwie kasze: jaglana i gry­czana. Uczmy dzieci ich sma­ków. Jaglana jest lek­ko­strawna i nie uczula — nie zawiera glu­tenu. Jest dobrym wybo­rem zwłasz­cza w trak­cie jesien­nych infek­cji. Ma wła­ści­wo­ści anty­wi­ru­sowe — wysu­sza nad­miar wydzie­liny, więc pomoże przy kata­rze i mokrym, upo­rczy­wym kaszlu.

jaglana

Brokuły

Zie­lony daje moc!

Bro­kuły zawie­rają lute­inę, zeak­san­tynę, wita­minę B2 i wita­minę C — wszyst­kie cztery są  nie­zbędne dla pra­wi­dło­wej pracy oczu naszych dzieci. Uczmy naj­młod­szych kon­se­kwent­nie grać w zie­lone. Ta gra się opłaca ;)

zielony-daje-moc

Dlaczego warto jeść śniadanie?

“Ale ja nie czuję głodu” — chyba każdy z nas to sły­szał…

Samo­chód tan­ku­jemy przed wyru­sze­niem w drogę. Ciało potrze­buje ener­gii, aby roz­po­cząć nowy dzień. Jazda na rezer­wie jest nie­kom­for­towa. Klucz do dobrego odży­wie­nia orga­ni­zmu i dobrej syl­wetki: tra­wimy na bie­żąco, więc na bie­żąco dostar­czamy. To nam daje siłę, to nam daje zdro­wie.

mini

Jabłko

Wybra­li­śmy ten owoc jako serce naszego logo. Nie bez powodu. Jabłka mają nie tylko wita­miny i mine­rały nie­zbędne dla zdro­wia naszych dzieci. Jabłko, jako jedyne, posiada aż pięć frak­cji błon­nika. Pozwala zacho­wać, albo przy­wró­cić odpo­wied­nią pery­stal­tykę jelit. Zapo­biega zapar­ciom, a z tymi bory­kają się już nawet małe dzieci. Dbajmy o to, aby w ple­caku dziecka codzien­nie zna­la­zło się jabłko.

jablko

Winogrona

Wino­grona to owoce po które chęt­nie się­gają dzieci. Zwo­len­ni­ków mają zarówno te zie­lone, jak i ciem­no­fio­le­towe. To jed­nak te ostat­nie zawie­rają naj­wię­cej fla­wo­no­idów, czyli natu­ral­nych prze­ciw­u­tle­nia­czy, które uniesz­ko­dli­wiają wolne rod­niki, co wpływa na ochronę przed rakiem oraz cho­ro­bami serca. Warto wspo­mnieć, że ciemne wino­grona zawie­rają także wię­cej żelaza.
Ocenę, które smacz­niej­sze zosta­wiamy Wam :)

winogrona

Menu tygodniowe: 03.10–07.10.2016

Menu Twoje Zdrówko — zapra­szamy :)

danie-3

Piątkowy obiad

A u nas dzi­siaj na obiad pyszna ryba po grecku :)
Wszyst­kim życzymy smacz­nego! :)

ryba-po-grecku

Łyk ciepła

Począ­tek jesieni to czas kiedy poranki są już dość chłodne.
Przed wyj­ściem z domu warto zatem nie tylko odpo­wied­nio się
ubrać, ale i napić cze­goś cie­płego. Oczy­wi­ście nie trzeba doda­wać,
że pożywne śnia­da­nie jest obo­wiąz­kowe ;)

goraca-herbata