Aktualności

Menu tygodniowe 29.08 — 02.09

Nasze menu na począ­tek roku szkol­nego — smacz­nego!

Happiness group children with their hands up isolated on white

Menu tygodniowe: 15.08–19.08.2016

Gotu­jemy, sma­ku­jemy, pole­camy — menu Twoje Zdrówko :)

danie 3

Menu tygodniowe: 08.08–12.08.2016

Wszystko co potrzebne - menu Twoje Zdrówko :)

w_czym_sa_witaminy_schemat

Menu tygodniowe: 01.08–05.08.2016

Czas roz­po­cząć drugą część waka­cji.
Czas spraw­dzić menu Twoje Zdrówko :)

images

Kolacja — naprawdę ważny posiłek

Kola­cja jest posił­kiem, który przez wiele osób jest pomi­jany. To duży błąd, bo zdrowa, lekka kola­cja jest bar­dzo waż­nym posił­kiem.
Zje­dze­nie kola­cji pozwala unik­nąć gwał­tow­nego spadku glu­kozy oraz budze­nia się w nocy z powodu uczu­cia głodu. Naj­le­piej jeść ją 2–3 godziny przez pój­ściem spać. Należy pamię­tać, że kola­cja powinna być nisko­ka­lo­ryczna.

kanapki 4

Menu tygodniowe: 25.07–29.07.2016

Są waka­cje, jest menu! Twoje Zdrówko :)

pobrane

Nie tylko w nocy ;)

Jest jedna rzecz nie­zwy­kle cenna dla zdro­wia, bez któ­rej nikt, ale to abso­lut­nie nikt nie może się obejść. Coś bar­dzo waż­nego dla zdro­wia, coś bar­dzo waż­nego dla życia. Należy tu dodać, że wiele osób to uwielbia…SEN! :)

śpiochy_1

Czarne czy czerwone?

Porzeczki, bo to o nich mowa, zawie­rają w sobie wiele cen­nych skład­ni­ków odżyw­czych. Czer­wona jest bogata w wita­minę C, ale rów­nież pro­wi­ta­minę A oraz mię­dzy innymi potas, fos­for, wapń. Owoce czar­nej porzeczki to rów­nież źródło wita­miny C, ale także wita­min B1, B2, B6, PP, K oraz pro­wi­ta­miny A. Ponadto znaj­dziemy w nich m.in. potas, sód, wapń, fos­for, magnez.
Wśród sma­ko­szy porze­czek znaj­dują się, zarówno zwo­len­nicy tych czer­wo­nych, jak i czar­nych. A wy? Które wybie­ra­cie : czer­wone czy czarne ? :)

porzeczka-czerwona

Menu tygodniowe: 18.07–22.07.2016

Z uśmie­chem cze­kamy na słońce :)
Z uśmie­chem spraw­dzamy menu Twoje Zdrówko :)

dmuchawce

Wakacje

Waka­cje :D Z rodziną i przy­ja­ciółmi, z uśmie­chem, ener­gią, rado­ścią, sze­roko otwar­tymi oczami, otwar­to­ścią na nowe i inne, z cza­sem, który nigdzie nas nie poga­nia, jedze­niem, które sma­kuje jak nigdy ;), z poczu­ciem, że “tu i teraz” jest cudowne :)
Waka­cje są ważne – warto o tym pamię­tać.

mapa świata